Recent content by sieuhero

  1. S

    chỗ học bơi ỡ vt???

    cho mh hỏi ở vt có chỗ nào day bơi riêng cho ng lớn ko, lớn rồi mà đi học chung với con nit ngại lắm:p