Recent content by cuong_ykhoa

  1. C

    Trung cấp Điều Dưỡng – Trường Trung cấp Y Khoa tuyển sinh năm 2014

    Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp điều dưỡng hệ chính quy, văn bằng Quốc gia, được phép dự thi liên thông Đại học Điều dưỡng, được thi tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ sở Y tế Nhà nước như Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế … theo qui định tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ Y...