Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng

Shop Giày Jean

ThietKeNoiThatVHome

Well-known member
Trước khi đưa hóa đơn điện tử vào sử dụng, các tổ chức, doanh nghiệp cần phải làm thông báo phát hành hóa đơn. Nếu hóa đơn sử dụng mà chưa được thông báo phát hành thì sẽ được tính là bất hợp pháp.
Theo Khoản 2, Điều 7, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định: Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Cũng theo Khoản 2, Điều 7, Thông tư 32/2011/TT-BTC, thông báo phát hành hóa đơn điện tử được làm theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm Thông tư này.

Theo quy định, thông báo phát hành hóa đơn phải bao gồm các tiêu chí nội dung sau:
 • Tên, mã số thuế, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của đơn vị phát hành hóa đơn.
 • Các loại hóa đơn phát hành.
 • Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn.
 • Ngày lập Thông báo phát hành hóa đơn.
 • Tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành hóa đơn.
Tuy nhiên, khi lập thông báo phát hành hóa đơn, bạn cần lưu ý những điểm sau:
 • Nếu có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn phải gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến, trong đó phải nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.
 • Nếu có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.
 • Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu rồi gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo trong thời gian sử dụng HĐĐT.
Khi tiến hành làm thông báo phát hành, bạn cần chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn gồm những yêu cầu sau:
 • Thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC
 • 01 bộ hóa đơn mẫu
Lưu ý rằng, hoá đơn mẫu là bản in thể hiện đúng và đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 hoặc được đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.
Xin cảm ơn !
 
Top