Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

ThietKeNoiThatVHome

Well-known member
Hướng dẫn chi tiết doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng BHXH 2020 cho người lao động. Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng mới nhất được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP, Nghị quyết 86/2019/QH14 tính mức đóng BHXH tối thiểu năm 2020.


Hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng BHXH 2020.
I. Căn cứ tính mức lương đóng BHXH năm 2020
Năm 2020 đánh dấu nhiều mốc thay đổi liên quan đến các chính sách và chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH). Trong đó, thay đổi mức đóng BHXH được không chỉ các chủ doanh nghiệp mà cả người lao động đặc biệt quan tâm. Căn cứ vào Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được xác định theo công thức:
Mức đóng BHXH = Tỷ lệ đóng x Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
Mức đóng BHXH phụ thuộc vào 2 hệ số tỷ lệ đóng và mức tiền lương tháng đóng BHXH. Trong đó tỷ lệ đóng được ổn định qua các năm sự thay đổi của mức tiền lương đóng BHXH ảnh hưởng lớn đến mức đóng BHXH.
1. Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Chi tiết: https://ebh.vn/nghiep-vu-tong-hop/huong-dan-doanh-nghiep-dieu-chinh-muc-dong-bhxh-2020

Tỷ lệ đóng bảo hiểm được chia ra thành nhiều loại và căn cứ vào từng đối tượng tham gia BHXH cụ thể mà mức đóng bảo hiểm theo tỷ lệ khác nhau.

2. Mức tiền lương tháng đóng lương tháng BHXH

Mức tiền lương tháng đóng BHXH buộc phải lớn hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng. Căn cứ và Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động được quy định như sau:
  • Căn cứ vào Khoản 2, Điều 3, Nghị định 38/2019/NĐ-CP từ 1/1/2020 mức lương cơ sở là 1,49 triệu/tháng.
  • Căn cứ Khoản 7, Điều 3, Nghị quyết 86/2019/QH14 từ 1/7/2020 mức lương cơ sở 1,6 triệu/tháng.
Mức lương tối thiểu vùng giữa đối tượng lao động thường và các đối tượng lao động qua đào tạo, đối tượng làm việc trong môi trường làm việc độc hại khác nhau.
 
Top