Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Bán Xe đẩy hàng - hàng nhập khẩu cao cấp

bdt25tdtc

Junior Member
H[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng xe đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y tay
A. T[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] di chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n: Trong đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng và đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t sàn b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y xe tăng t[FONT=&quot]ố[/FONT]c t[FONT=&quot]ừ[/FONT] t[FONT=&quot]ừ[/FONT] và t[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y xe t[FONT=&quot]ố[/FONT]i đa không v[FONT=&quot]ượ[/FONT]t quá t[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] đi b[FONT=&quot]ộ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i (6-8 km/h). Đ[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tránh các l[FONT=&quot]ự[/FONT]c tác đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ng[FONT=&quot]ộ[/FONT]t t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a xe nh[FONT=&quot]ư[/FONT]: va ch[FONT=&quot]ạ[/FONT]m v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng ng[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t trên đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, rung l[FONT=&quot]ắ[/FONT]c do đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng x[FONT=&quot]ấ[/FONT]u, vv.... Ngoài ra b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n không nên đ[FONT=&quot]ể[/FONT] bánh xe,xe đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng liên t[FONT=&quot]ụ[/FONT]c trong th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i gian dài do ma sát trong quá trình v[FONT=&quot]ậ[/FONT]n hành s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] làm gia tăng nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i các đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m ti[FONT=&quot]ế[/FONT]p xúc và kh[FONT=&quot]ớ[/FONT]p n[FONT=&quot]ố[/FONT]i, đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y nhanh quá trình mài mòn.
Thông th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng, bánh xe có đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng kính d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i 75mm - t[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] di chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n lý t[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng là 2km/h. Bánh xe đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng kính d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i 100mm, t[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i 4km/h.
B. V[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh và b[FONT=&quot]ả[/FONT]o d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng: Th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh, lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i tr[FONT=&quot]ừ[/FONT] các v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t l[FONT=&quot]ạ[/FONT] cu[FONT=&quot]ố[/FONT]n theo l[FONT=&quot]ố[/FONT]p và tr[FONT=&quot]ụ[/FONT]c bánh xe, b[FONT=&quot]ả[/FONT]o d[FONT=&quot]ưỡ[/FONT]ng và tra d[FONT=&quot]ầ[/FONT]u bôi tr[FONT=&quot]ơ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh kỳ.
C. Các nguyên t[FONT=&quot]ắ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ả[/FONT]m b[FONT=&quot]ả[/FONT]o an toàn: B[FONT=&quot]ạ[/FONT]n c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i tuân th[FONT=&quot]ủ[/FONT] đúng các nguyên t[FONT=&quot]ắ[/FONT]c v[FONT=&quot]ề[/FONT] an toàn s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i đây:
1. Không ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t quá t[FONT=&quot]ả[/FONT]i tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng ghi trên Catalog và h[FONT=&quot]ướ[/FONT]ng d[FONT=&quot]ẫ[/FONT]n c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a nhân viên bán hàng. 6. Không móc n[FONT=&quot]ố[/FONT]i h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ngxe đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i xe kéo, xe đi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n. V[FONT=&quot]ậ[/FONT]n t[FONT=&quot]ố[/FONT]c và kh[FONT=&quot]ả[/FONT] năng gia t[FONT=&quot]ố[/FONT]c c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a các lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i xe này không phù h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i t[FONT=&quot]ố[/FONT]c đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] di chuy[FONT=&quot]ể[/FONT]n cho phép c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng xe đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y.

2. X[FONT=&quot]ế[/FONT]p hàng dàn đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u căn c[FONT=&quot]ứ[/FONT] theo tr[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng tâm c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a xe đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y. Không nên x[FONT=&quot]ế[/FONT]p hàng thiên v[FONT=&quot]ề[/FONT] m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t bên, s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] khó đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y và d[FONT=&quot]ễ[/FONT] gây l[FONT=&quot]ậ[/FONT]t xe. 7. S[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ệ[/FONT] th[FONT=&quot]ố[/FONT]ng xe đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y đúng m[FONT=&quot]ụ[/FONT]c đích. Không leo trèo, đùa ngh[FONT=&quot]ị[/FONT]ch trên xe.

3. Khi v[FONT=&quot]ậ[/FONT]n hành xe đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y có l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p bánh xe c[FONT=&quot]ố[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh, b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n tránh tác đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng l[FONT=&quot]ự[/FONT]c ngang vào bánh xe lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i này. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u l[FONT=&quot]ự[/FONT]c tác đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ạ[/FONT]nh ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c lâu dài s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] khi[FONT=&quot]ế[/FONT]n bánh xe b[FONT=&quot]ị[/FONT] v[FONT=&quot]ặ[/FONT]n, xo[FONT=&quot]ắ[/FONT]n gây l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch tr[FONT=&quot]ụ[/FONT]c làm gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m tu[FONT=&quot]ổ[/FONT]i th[FONT=&quot]ọ[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a s[FONT=&quot]ả[/FONT]n ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m. 8. Ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra bánh xe có [FONT=&quot]ở[/FONT] tr[FONT=&quot]ạ[/FONT]ng thái phanh hay không tr[FONT=&quot]ướ[/FONT]c khi đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y.

4. Không đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y xe trên c[FONT=&quot]ầ[/FONT]u thang, bánh xe r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t d[FONT=&quot]ễ[/FONT] b[FONT=&quot]ị[/FONT] h[FONT=&quot]ư[/FONT] h[FONT=&quot]ỏ[/FONT]ng do các l[FONT=&quot]ự[/FONT]c tác đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng không t[FONT=&quot]ự[/FONT] nhiên: rung ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]n, l[FONT=&quot]ự[/FONT]c quán tính khi xe "r[FONT=&quot]ơ[/FONT]i" t[FONT=&quot]ừ[/FONT] b[FONT=&quot]ậ[/FONT]c trên xu[FONT=&quot]ố[/FONT]ng b[FONT=&quot]ậ[/FONT]c d[FONT=&quot]ướ[/FONT]i. 9. Thi[FONT=&quot]ế[/FONT]t k[FONT=&quot]ế[/FONT] c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a phanh ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ự[/FONT]c tác đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chân ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i s[FONT=&quot]ử[/FONT] d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng, tuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ố[/FONT]i không dùng v[FONT=&quot]ậ[/FONT]t n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng gõ, đ[FONT=&quot]ậ[/FONT]p vào phanh có th[FONT=&quot]ể[/FONT] gây tr[FONT=&quot]ậ[/FONT]t gá l[FONT=&quot]ắ[/FONT]p phanh.

5. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u m[FONT=&quot]ặ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i v[FONT=&quot]ậ[/FONT]n hành không b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ẳ[/FONT]ng, nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u g[FONT=&quot]ờ[/FONT] m[FONT=&quot]ấ[/FONT]u thì s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] gây h[FONT=&quot]ạ[/FONT]i r[FONT=&quot]ấ[/FONT]t n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng cho bánh xe. Ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ố[/FONT]p bên ngoài b[FONT=&quot]ị[/FONT] tr[FONT=&quot]ầ[/FONT]y x[FONT=&quot]ướ[/FONT]c n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng, xe đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y v[FONT=&quot]ậ[/FONT]n hành xóc và n[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ề[/FONT]. 10. Nh[FONT=&quot]ấ[/FONT]n phanh khi d[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng, đ[FONT=&quot]ỗ[/FONT] xe đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y [FONT=&quot]ở[/FONT] nh[FONT=&quot]ữ[/FONT]ng n[FONT=&quot]ơ[/FONT]i có đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a th[FONT=&quot]ế[/FONT] d[FONT=&quot]ố[/FONT]c.

11. Chú ý [FONT=&quot]ả[/FONT]nh h[FONT=&quot]ưở[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a đi[FONT=&quot]ề[/FONT]u ki[FONT=&quot]ệ[/FONT]n th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]ng bình th[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a bánh xe, xe đ[FONT=&quot]ẩ[/FONT]y.
 
Top